رنگهای استارون

Pebble

این مجموعه با ذرات بزرگ‌تر، ژرفای بصری بیشتری ایجاد کرده که به طراحی الگوهایی که به سنگهای طبیعی شباهت بیشتری داشته باشند، کمک می‌کند.

Pebble Frost

PF812

Pebble Swan

PS813

Pebble Chiffon

PC842

Pebble Gold

PG840

Pebble Saratoga

PS820

Pebble Seastar

PS843

Pebble Chocolate

PC855

Pebble Copper

PC851

Pebble Boulder

PB852

Pebble Grey

PG810

Pebble Tea Rose

PT845

Pebble Blue

PB870