سینک ها و روشویی ها

مشخصات داخلی سینک ها و روشویی ها در زیر آمده است
مواد پیشرفتهی LOTTE هماهنگی رنگی میان سینک و روشویی و صفحات را تضمین نمیکند.


سینک ها و روشویی های استارون همانطور که در این قسمت نشان داده است در ده مدل و سه رنگ مختلف وجود دارند


سفید روشن

BW010

صدفی

BW010

عاجی

BW010

گزینه های طراحی

یک سینک ثابت کارایی و بهداشت آشپزخانه یا حمام را ارتقاء میدهد، بهویژه در محیطهای تجاری مانند دستشویی های عمومی و شبکهی بهداشت و درمان. سینکها و روشوییها ی تماماً اکریلیک استارون، به همراه صفحههای استارون نصب می‌شوند تا سطحی یکدست با درزهای پنهان و مقاوم ایجاد کنند و پیوستگی و ظاهری فوق‌العاده را به نمایش بگذارند. این بدان معنی است که هیچ درز و شکافی برای نفوذ رشد باکتری یا قارچ باقی نمیماند. تمامی طرحهای انتخابی استارون فاقد تخلخل بوده و به‌راحتی قابل پاک‌کرده و نگهداری هستند. میتوانید یکی از سه رنگ سینک در ده طرح مختلف را انتخاب کنید.A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
 
A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
A3201 Bowl
A 20-3/8 (517mm)
B 20-3/8 (517mm)
C 20-3/8 (517mm)
D 20-3/8 (517mm)
E 20-3/8 (517mm)
F 20-3/8 (517mm)
G 20-3/8 (517mm)
 

گزینه های نصب

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست