گزینه های طراحی

طراحی لبه

لبهی سطوح استارون با استفاده از پرداخت به شکل‌های گوناگونی درمی‌آید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر با فروشنده استارون تماس حاصل فرمایید.

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

عنوان تست

ابعاد

عنوان تست

متن تست تست تست تست تست

( ابعاد : mm )

طول

عرض

ضخامت

3,680 (145in)

760 (30in)

12 (1/2in)

عنوان تست

متن تست تست تست تست تست

( ابعاد : mm )

طول

عرض

ضخامت

3,680 (145in)

760 (30in)

12 (1/2in)