ویدیو

استارون فیلم های مختلفی برای نصب فراهم نموده است

شما همچنین می توانید ویدئو ها را در سایت آپارات مشاهده کنید

15_Entire Process_Round Table آموزش ساخت استارون

15_Entire Process_Round Table آموزش ساخت استارون

16_Mirror_Seaming_Mirror_Seam آموزش ساخت استارون

17_Edge_Details_Edge Fabrication آموزش ساخت استارون

مراقبت و نگهداری

2 11_Sanding_Polishing_Satin آموزش ساخت استارون

12_Sanding_Polishing_Gloss آموزش ساخت استارون

13_Sanding_Polishing(Comparison آموزش ساخت استارون

14_Entire Process_Countertop آموزش ساخت استارون

7_Front edge build up_V-grooving

8_Training-Adhesive manual_Training-Adhesive manual

9_Exterior Wall Cladding_Exterior Wall Cladding

10_Sanding_Polishing_Matte

3_Front edge build up_stacked edge

4_Deck seaming_Deck seaming