سازگار با محیط ‌زیست

مواد پیشرفتهی LOTTE در رابطه با فناوریهای سازگار با محیط‌زیست دائماً در حال رشد بوده است.

مواد پیشرفتهی LOTTE با محصولات بینظیر و قابل‌رقابت ، مدیریت و فناوری سازگار با محیط‌زیست و شیوهی تجاری باثبات، چشماندازی روشن را در آینده برای خود ترسیم کرده است.

مدیریت و فناوری سازگار با محیط‌زیست

مواد پیشرفتهی LOTTE استانداردهای سختگیرانهای را طراحی کرده و از آنها تبعیت میکند تا بدین ترتیب بتواند تأثیرات منفی بر محیط‌زیست در طی فرایند تولید محصولات خود را به حداقل برساند. این شرکت تمرکز خود را بر روی حذف گازهای گلخانهای از طریق تجمع انرژی و استفاده از سیستم مدیریت گازهای گلخانهای که در سال 2011 برای کنترل گازهای گلخانهای به وجود آمد، قرار داده است. شرکت همچنین به سیستم کنترل انرژی ISO 50001 مجهز است و در این مورد به اولین شرکت در میان تمامی شرکتهای فعال در این عرصه تبدیل‌شده است. با اخذ گواهینامهی بینالمللی سیستم مدیریت کیفیت زیست‌محیطی (ISO 14001) و گواهینامهی مدیریت ایمنی و سلامت (ISO 18001) گامی مهم در جهت سازگاری با محیط‌زیست برداشته است.

مواد پیشرفتهی LOTTE میزان آلایندههای زیست‌محیطی را با استفاده از تجهیزات اندازهگیری خودکار سنجیده و نتایج به‌دست‌آمده را با تحلیل‌های خود موردبررسی قرار می‌دهد..

مدیریت پسابها


این شرکت یک نوع گیاه دفع پس آب را کشت میکند و با مدیران شرکتهای متخصص در این زمینه به‌منظور رعایت محدودیت‌های قانونی قرارداد میبندد

مدیریت بحران


شرکت دوربین‌هایی را به همراه جداساز پس آب و تجهیزات بازیافت د رم حل‌های تخلیه نصب‌کرده است و مورداستفاده قرار میدهد.

مدیریت آلودگی


این شرکت با حفظ غلظت انتشار کمتر از 30٪ (مقدار قانونی انتشار غلظت آلودگی)، مشمول معافیت مالیاتی شده است.

مدیریت زباله‌های صنعتی


این شرکت ضایعات را مطابق با استانداردهای مربوط به قانون کنترل زباله جداسازی و ذخیره میکند

تائید شده ازنظر سازگاری با محیط ‌زیست

استارون یک محصول قابل بازیافت است که به کاهش زبالههای صنعتی و انرژیهای مصرفی در طول فرآیند تولید کمک شایان توجهی میکند. تمامی رنگهای استارون، ازنظر سازگاری با محیط‌زیست توسط استانداردهای GREENGUARD و GRANDGUARD GOLD برای استفاده در بیمارستانها و ساختمانهای آموزشی و مکانهای که حفظ بهداشت در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است، مناسب تشخیص داده‌شده‌اند و از این نظر مورد تائید قرارگرفته‌اند. استارون همچنین به اخذ گواهی SCS سیستم تائید علمی ، از طرف برنامههای ساختمانهای بادوام LEED نائل شده است

تمامی رنگ‌های استارون مورد تائید گواهی (Greenguard logos) قرارگرفته‌اند.


محصولات سازگار با محیط‌زیست شامل مواد خام قابل بازیافت هستند. تأییدیه‌ی محتوای قابل بازیافت SCS